Wednesday, December 6, 2017

Tổng Số Thu Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 11 San Jose 2017 - $1,924,213.94 USD

Thưa anh hội trưởng cùng quý thân hữu và toàn thể thành viên hội HO Cưu Trợ TPB&QP VNCH.
Như đã hứa sau khi Canada hoàn tất các buổi nhạc hội cứu trợ TPB&QP VNCH, tôi sẽ có bản tổng kết để chia sẻ với toàn thể quý anh chị em có liên quan đến các hoạt động gây quỹ ở khắp mọi nơi tính đến cuối năm 2017.
. Tổng số tiền hội đã báo cáo:          $1,652,487.45
. Hội nhận được thêm sau đó:          $ 84,826.49
. From New Jersey:                         $ 4,500.00
. From Canada (as report below):  $182,400.00        
  (CA$228,000.00 X US.80cents)  
TOTAL: US $1,924,213.94

(Hy vọng từ nay đến cuối năm hội sẽ nhận thêm tiền đóng góp trong dịp lệ hội sắp đến cho đủ 2 triệu dollars).

Ngoài ra tôi cũng đã nhận được số tiền là $5,000.00 cùng lời hứa của các hội đoàn sau đây đã đóng góp vào quỹ xây dựng bảng tên “Xa Lộ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn”:

- Cộng Đồng Người Việt Tư Do Úc Châu,  
   tiều bang New South Wales: $500.00 (pending)
 - Cộng Đồng Người Việt New Jersey:  $500.00 (received)
- Cám Ơn Anh Houston:  $500.00 (pending)
- Cám Ơn Anh Canada:   $500.00 (received)
- Cám Ơn Anh Norway:    $500.00 (received)
- Cám Ơn Anh Pháp:       $500.00 (received)- Cám Ơn Anh Bắc Cali.:           $500.00 (pending)
- Cùng với 3 hội đoàn ở miền Nam Cali.:$1,500.00 (pending) Xin hân hạnh báo cáo,
Nam Lộc
December 5, 2017

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.