Thursday, September 3, 2015

Phát quà Vu Lan 2015clip Địa Điểm Phước Hưng:

2 Địa Điểm Phước Hưng(Áp Đầu Giòng và xã Phước Hưng):
295 phần x 252000 = 74 triệu 3 trăm 40 ngàn  
8 phần tại nhà 452000 x 8 = 3 triệu 6 trăm 32 ngàn  
từ thiện (Gao) Tiểu Cần 3 triệu (coi phim ở trên)
 
Địa Điểm Ba Si: 155 Phan qua:
- Tổng số Thu: 3920 usd + 100 Aud + 11.000.000 đvn =  100.468.000 VND
(trong đó có Quỹ tín dụng, Gđ  Vân, gđ  Chấn)
- CÁC KHOẢN CHI: (đến ngày 31/8/2015)
- Trong Xã Phương Thạnh 157 người x 455.000 đ = 71.435.000 đ
- Ngoài Xã 28 người x 455.000 đ 12.740.000 đ
- .. phát thêm cho 8 người đặc biệt khó khăn x 500.000 đ       4.000.000 đ
CÁC PHẦN KHÁC:
   -  Chùa Phước Huệ xã Bình Phú 2.200.0000 đ
- Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Càng Long 500.000, BV Y Học Cổ Truyền Bến Có  500.000
- Tủ Thuốc Nam Phường 8 500.000 đ, thăm bệnh Trung tâm Bảo Trợ 800.000 đ
 - Cơm trưa miễn phí cho học sinh nghèo Trường Tiểu Học A Phương Thạnh 3.000.000 đ

Xin coi phim:clip:

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.