Thursday, May 12, 2016

41 năm Trước và Sau

Bức ảnh của 41 năm trước thì mình được thấy hoài lâu nay, không ngờ hôm nay được nhìn tấm ảnh 41 năm sau của 2 người huynh đệ chi binh VNCH này.
2 bức ảnh thật đẹp.... Nhân gần đến ngày Quân lực VNCH 19 tháng 6, xin được gửi tặng đến các ông anh cựu quân nhân QLVNCH trên Facebook....
Ty Salem feeling proud.
15 hrs ·
41 năm trước tôi cỏng nó và bây giờ tôi ẳm nó . Tình huynh đệ chi binh VNCH.
Đây là hình ảnh thật năm xưa và hình ảnh hiện tại.

Nguồn ảnh: Nguyen Dao

I'm reading a interesting book "ベトナム戦争の「戦後」(Post-war of Vietnam)", by Japanese researcher, NGO staff and Vietnamese journalist.
It's the sole book in Japan, which press charges against the government and the Communist party of Vietnam.
I hope that Japanese people get know those information widely.

[Index]
Part 1 of the post-war Vietnam
1 Vietnam Revolutionary War (Nakano Asato)
2 After the war of heroes the reporter saw (Nguyen Minh Tuan)
3 unified Vietnam of anguish - of political ideology and the economic and social reality (Nakano Asato)
4 impact of war seen in the southern part of the poor and the international NGO activities (Funasaka Yoko, Kayoko Takahashi)
5 Vietnam People's Army of the real face (Yasushi Odaka)
6 people aware of the devastation is to economic and social policies of the - Doi Moi before "Baokappu" system (Yasushi Odaka)
7 anti-US war and Literature (Saki Eri Mori)

Part 2 and the relevant countries war of Vietnam
1 and the Vietnam War as seen from Japan that after World War II (Keiko Watanabe)
2 The Vietnam War for the America - now also followed by "quagmire of lessons learned" controversy (Takaaki Mizuno)
3 Vietnam War for the neighboring countries (Shin Suzuki)
4 Vietnam Revolutionary War and China (Nakano Asato)
5 As a member of the international community (Nakano Asato)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.